No Picture
Uncategorized

SCC ยื่นขออนุญาตออกหุ้นกู้ 1 แสนล้านบาท

SCC แจ้งตลท. ที่ประชุมบอร์ด “เอสซีจี เคมิคอลส์” อนุมัติดจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท พร้อมยื่นขออนุญาตก.ล.ต. วันที่ 1 ต.ค. 64 เผยจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบต่อไป รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) […]

No Picture
Uncategorized

SCC ยื่นขออนุญาตออกหุ้นกู้ 1 แสนล้านบาท

SCC แจ้งตลท. ที่ประชุมบอร์ด “เอสซีจี เคมิคอลส์” อนุมัติดจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท พร้อมยื่นขออนุญาตก.ล.ต. วันที่ 1 ต.ค. 64 เผยจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบต่อไป รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) […]